مراسم معارفه ی مدیرعامل جدید

مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت حمل و نقل توکا جناب اقای حمید عصارزادگان