بازدید از تعمیرگاه

بازدید مدیرعامل محترم حمل و نقل توکا جناب آقای حمید عصارزادگان از تعمیرگاه