بازدید از گمرک اختصاصی

بازدید مدیرعامل محترم حمل و نقل توکا جناب آقای حمید عصارزادگان از گمرک اختصاصی