روز ملی حمل و نقل

بزرگداشت روز ملی حمل و نقل با حضور مدیر عامل محترم حمل و نقل توکا جناب آقای حمید عصارزادگان