1403/4/19

مصاحبه‌های عمومی و تخصصی و آزمون عملی توسط متخصصان شرکت حمل ونقل توکا و روانشناسان مجرب دانشگاه شهید بهشتی مشهد از تعداد ۲۱۰ نفر راننده ثبت نام شده

در راستای انجام پروژه راهبری ۵۰۰ دستگاه کامیون فولاد سنگان توسط شرکت حمل و نقل توکا در بخش تجهیز اولیه مکانیزم‌ها و استخدام رانندگان طی تفاهمنامه با پیام نور خواف و فراخوان ثبت نام رانندگان از طریق سایت شرکت حمل و نقل توکا در تاریخ‌های ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ خرداد ماه در محل پیام نور منطقه خواف از تعداد ۲۱۰ نفر راننده ثبت نام شده مصاحبه‌های عمومی و تخصصی و آزمون عملی توسط متخصصان شرکت حمل ونقل توکا و روانشناسان مجرب دانشگاه شهید بهشتی مشهد به عمل آمد.

️روابط عمومی شرکت وحمل و نقل توکا