تاریخچه ی مدیران عامل

هیئت مدیره

رحیم خلقی نماینده شرکت توکا فولاد رئیس هیئت مدیره
بنیامین حیدرزاده نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
احسان عباد نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک عضو هیئت مدیره
علی یار عراقی نماینده شرکت بهین ریل عضو هیئت مدیره
مهدی توانگر ریزی نماینده شرکت توکا بتن عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و مدیران

بنیامین حیدرزاده مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
مهران امین الرعایائی مدیر امور شعب و بازاریابی داخلی ۱۵۳
حمید زارعی مدیر امور مالی داخلی ۱۳۰
امیرحسین کاظمی مدیر بازاریابی ۱۲۴ داخلی
محمدرضا نصوحی مدیر تکنولوژِی و برنامه ریزی داخلی ۱۰۸
جهانگیر شبانیان مدیر تعمیرگاه داخلی ۱۶۵
ابوالفضل مهاجر مدیر امور اداری و منابع انسانی داخلی ۱۱۰
نعمت حقیقی مدیر شعبه مبارکه داخلی ۱۳۹
اسماعیل باقری مدیر بازرگانی داخلی ۱۱۱
مجتبی خسروی مدیر پروژه ی لیفتراک ها
هوپاد علی محمدی مدیر شعبه بندرعباس
کیوان رحیمی مدیر شعبه کاشان
داوود مهمان دوست سرپرست شعبه رشت