آموزش ها

img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img14
img14
img15
img15
img15
img

دوره آموزشی استفاده از خاموش کننده های دستی آتش نشانی جهت کارکنان تعمیرگاه و نمایندگان قسمتهای اداری با حضور کارشناس محترم آتش نشانی مبارکه در شرکت حمل و نقل توکا برگزار گردید. در این دوره ابتدا بصورت تئوری مطالبی در خصوص انواع آتش و نحوی خاموش کردن و نوع کپسول مورد استفاده در آتش سوزی توسط کارشناس آتش نشانی بیان و سپس بصورت عملی توسط چند نفراز پرسنل آتش ایجاد شده خاموش گردید. روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا